ข่าว
17, พ.ย. 2019
KHOWHOWSKILL_Install Revit Student License

Autodesk Revit ใช้เพื่อการศึกษา ใช้ฟรี 3 ปี
https://www.youtube.com/watch?v=rhE0LniLHH0&t=431s https://www.youtube.com/watch?v=rhE0LniLHH0&t=431s

4, พ.ย. 2018
Builder

ภาพหน้าปกของ Builder

3, พ.ย. 2018
Builder

ภาพหน้าปกของ Builder

1, พ.ย. 2018
Builder

Builder

29, ต.ค. 2018
โครงการลูกพระดาบส

"โครงการลูกพระดาบส"
โครงการสอนอาชีพของพ่อ โครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีสู่ชุมชน หลายหลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ในแต่ละปีทางโครงการมีตารางฝึกอบรมออกมาให้ผู้สนใจได้ศึกษาอบรมมากมาย ที่เว็บไซต์
http://lukphradabos.org

หลักสูตรที่เปิดอบรม
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2561
วันที่ 2 การทำปุ๋ยสั่งตัด
วันที่ 6 การผลิตไบโอดีเซล
วันที่ 14-18 การเพาะเห็ดครบวงจร (5 วัน)

เดือนธันวาคม พ.ศ 2561
วันที่ 4 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
วันที่ 14 การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือและตะไคร้หอมกันยุง
วันที่ 18 การทำผลไม้ดอง
วันที่ 19-23 การเพาะเห็ดครบวงจร (5 วัน)
วันที่ 21 การทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างไป
วันที่ 25 การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มและน้ำสมุนไพร

หลักสูตรอบรมยังมีอีกมาก
1.หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 13 วัน
2.หลักสูตรทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต๊กปลานิล
3.หลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดินสำหรับผู้ประกอบการ 6 วัน
4.หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
5.หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
6.หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ
7.จัดสูตรการจัดดอกไม้ในพิธี
8.หลักสูตรการจัดสวนในภาชนะ
9.หลักสูตรการซัก อบ รีด แบบครบวงจร 5 วัน
10.หลักสูตรการทำข้าวกล้องและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

มีหลักสูตร 1 วัน หลักสูตร 5 วัน 13 วัน อบรมดูงาน ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หลักสูตรที่เข้าอบรม ส่งเอกสารส่งทางไปรษณีย์ (ผู้เข้าอบรมแต่งกายสุภาพ)

สามารถติดต่อได้ที่ : โครงการลูกพระดาบส
89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-1744111

Builder.in.th
builder@builder.in.th http://lukphradabos.org/

24, ส.ค. 2018
Builder

Builder

24, ส.ค. 2018
http:
21, ส.ค. 2018
21, ส.ค. 2018

Builder ได้อัพเดตเวลาทำการของตน

20, ส.ค. 2018

ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง

หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มาบ่อยครั้ง ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจกันผิดเพี้ยนไปบ้างว่า เช่น จะขยันไปทำไม ทำงานแค่พอประมาณ หรือบางคนก็บอกว่าเรากินน้อย ใช้น้อย ก็อยู่อย่างพอเพียงก็ดีแล้ว อย่าไปโลภมาก บ้าง ซึ่งใครที่คิดแบบนี้อยู่ แสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จริงๆเลย
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั้นทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ( นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ) โดยทรงมีพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
ซึ่งก่อนที่จะทราบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีอะไรบ้าง ก็อยากถึงแนวคิดจุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาได้อย่างไร

จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
สำหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย
แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไป
สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี
(ที่มา : ข้อมูลเผยแพร่จากมูลนิธิชัยพัฒนา )

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ที่มาจาก http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2013/10/24dcc1.jpg)

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
(ที่มา : ข้อมูลเผยแพร่จากมูลนิธิชัยพัฒนา )

พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

View More Posts On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com